Rozhodnutí diecézního biskupa

Rozhodnutí diecézního biskupa o praktických pravidlech platných pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb v plzeňské diecézi

 1. Nadále platí dispens diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line. Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.
 2. Pro fyzickou účast na bohoslužbách bude věřícím nabídnut rezervační systém, vždy platný na jeden týden s možností rezervace telefonicky či internetově dle rozhodnutí duchovního správce. Je zodpovědností duchovního správce stanovit pro rezervaci konkrétní čas (např. pátek a sobota od 14 do 16 hodin). Pro každého věřícího je možné si zarezervovat pouze 1 bohoslužbu za týden.
 3. Z důvodu omezeného počtu povolených účastníků bohoslužeb diecézní biskup uděluje všem kněžím právo binace pro všední dny a kvadrinace pro neděle.
 4. Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje každá bohoslužba v týdnu nedělní povinnost účasti na mši svaté.
 5. Duchovní správci oznámí věřícím všemi dostupnými komunikačními prostředky časy všech bohoslužeb během týdne.
 6. Účast věřících na bohoslužbě je možná pouze na základě kontroly dle seznamu rezervace při vstupu do kostela. Je třeba vybrat pro kontrolu zodpovědnou osobu, která bude schopná taktně ale důsledně odmítnout vstup nezaregistrovaným věřícím.
 7. V kostele duchovní správce zajistí jasně označená místa pro věřící při dodržení 2metrové vzdálenosti. (Označovat místa je možno pouze v každé druhé lavici).
 8. Diecézní biskup stanovuje, že Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku. Jen ve výjimečných případech spojených s nepřekonatelnou výhradou svědomí přijímajícího může duchovní správce podat Eucharistii věřícímu na jeho výslovnou žádost do úst, a to po skončení bohoslužby.
 9. Je vhodné obnovit možnosti přijetí svátosti smíření pro věřící při důsledném dodržení hygienických pravidel stanovených vládou. Z tohoto důvodu diecézní biskup uděluje dovolení slavit svátost smíření i na jiných než obvyklých místech pro zajištění požadovaných hygienických pravidel.
 10. Pro menší a rodinná společenství věřících může duchovní správce dohodnout jejich účast na bohoslužbě bez rezervace, a to na základě osobní komunikace.
 11. Je třeba se řídit všemi pravidly vydanými vládou a ČBK, viz výše body 1–12.
 12. V případě, že budou doposud pouze nezávazně oznámená následná rozšíření povoleného počtu účastníků bohoslužeb oficiálně potvrzena vládou, výše zmíněná pravidla platí i pro navýšený počet účastníků bohoslužeb.

V Plzni dne 20. 4. 2020 Č. j. 1081/2020